Evidence-Based Learning at School

Erfarenhetslärandespiralen

Som ett stöd i vårt kollegiala lärande använder vi oss av “Erfarenhetslärandespiralen”. Det är lätt att man snabbt hamnar i “görandet” utan att först stanna till/avsätta tid för reflektion där mina och andras erfarenheter är utgångspunkten. De slutsatser och/eller lärdomar man drar ligger sedan till grund för det fortsatta agerandet (görandet).

Experience Learning Spiral

 

 

Eftersom lärares erfarenhetslärande visat sig vara av så central betydelse för deras undervisning behöver vi fördjupa vår förståelse av erfarenhetslärandeprocessen. Att lära genom egen erfarenhet kan beskrivas som en process som börjar med att man erfar någonting, varefter följer reflektion. Nästa steg innebär att man bygger upp egna föreställningar och lärdomar som i sin tur påverkar det fortsatta agerandet. Nya handlingar ger grund för ytterligare reflektioner och lärdomar osv.

Erfarenhetslärandet kan beskrivas som en lärspiral med vars hjälp vi successivt både medvetet och omedvetet bygger upp kunskaper om de fenomen som vi erfar.

 

Gunnar Berg, Hans-Åke Scherp, Skolutvecklingens många ansikten,

 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.84134!Menu/article/attachment/SKOLUTV4.pdf,

Skolverket, hämtad 2015-04-16