Evidence-Based Learning at School

Stödjande experiment

Enligt John Hattie (2009) har kvalitén på undervisningen överlägset störst effekt på elevernas resultat. Om lärarna ska kunna förbättra sin verksamhet behöver de ägna extra tid till att pröva nya metoder. Begreppet “stödjande experiment” introducerades av Geoff Petty (2006) och beskrivs som en möjlighet för lärare att experimentera med stöd av expertlärare. De delar med sig och reflekterar över sina erfarenheter och ger feedback till varandra.

Lärarna måste experimentera för att förbättra sig

Anders Ericsson (1993) fann att en expertnivå i något yrke är beroende av den totala tiden “avsiktlig övning” för att förbättra färdigheten. Otroligt nog hade talang eller IQ knappt någon mätbar effekt. John Hattie (2003) har studerat expertlärare och räknat ut vad som särskiljde dem från erfarna lärare. Expertlärare var “adaptiva experter medan erfarna lärare var rutinmässiga experter“. Adaptiva experter försöker ständigt förbättra processer medan rutinmässiga experter, när en viss kompetensnivå nåddes, satt fast i bekväma beteenden. Som en konsekvens av detta har deras färdigheter fastnat på en platå. Expertis föds genom medveten övning och då behöver man gå
ut ur sin komfortzon, göra saker annorlunda, och bättre, som Geoff Petty uttrycker det. Vid “medveten övning” sjunker kunskapsnivån under en kort tid, då färdigheten lärs in, men stiger därefter på grund av nyttan med den nya färdigheten.

Lärare behöver stöd när de experimenterar

Geoff Petty sammanfattade några av resultaten från en forskningsöversikt om personalutbildning “i tjänsten” (Joyce & Showers 2002):
 • Utbildning påverkar undervisningen i liten utsträckning.
 • Vissa lärare provar inte en ny metod, även om de fann utbildningstillfället inspirerande.
 • Lärare som är villiga att experimentera blir ofta modfällda om det inte fungerar bra första gången.
 • Lärarna ser nackdelarna med en ny metod mycket tydligare än med deras vanliga praxis, så det är mycket sannolikt att de faller tillbaka in i sin komfortzon.

Men Petty påpekar också att lärarna kan ändra sin metod. Samma forskningsöversikt visar att lärarna kommer att förändra hur de undervisar om de experimenterar, och får feedback och coachning på detta experiment. Det vill säga: återkoppling på om de utnyttjar den nya eller förbättrade undervisningsstrategin på ett bra sätt, och coachning på hur man kan förbättra användningen av den, inklusive all hjälp de kan behöva för att övervinna de oundvikliga svårigheterna.

När eleverna lär sig behöver de praktik, återkoppling och hjälp.
Lärarna är precis likadana när de lär sig för att förbättra sin undervisning.
(Geoff Petty)

Vår syn på Stödjande experiment vid Staatliche Realschule Geisenfeld
Först behövde var och en i vårt team identifiera vad som behövdes förändras i vår egen undervisning. I gruppdiskussioner fann vi att det fanns vissa behov som alla delade (förbättra elevernas motivation, feedback och djupare tänkande) och vissa problem som var specifika (beteende hos en viss klass).

Eftersom vi inte ville uppfinna hjulet en gång till sökte vi undervisningsstrategier som forskning har visat är lovande. Som erfarna lärare visste vi att svaret på frågan “vad som fungerar?” är otillräckligt eftersom forskning har visat att de flesta metoder för undervisning fungerar i viss utsträckning. Vad vi behövde var enkel och bekväm tillgång till en källa av evidensbaserad praktisk kunskap som ger svar på frågan “vad som fungerar bäst?”. Efter att ha läst “Evidensbaserad undervisning” (Petty 2009) kontaktade jag Geoff Petty och han rekommenderade teachinghow2s.com, en onlinetjänst som ger visuella guider till undervisningsmetoder som bygger på forskning av de ledande experterna på området (Hattie, Marzano, Timperley Clark, …). Denna prenumerationsbaserade tjänsten levereras med en uppsättning verktyg för att påskynda och dela det professionella lärandet inom din skola.
Vårt team kom överens om följande steg:

 • Välja en pedagogisk metod eller strategi från teachinghow2s.com
 • Kommunicera lektionsplanen med gruppen (metod, datum, tid, klass) via ett delat Google kalkylblad
 • Uppmana kollegor att följa din lektion
 • Se till att de har läst om den metod du planerar att experimentera med
 • Varje observatör frågar rektorn om att organisera lärarvikarie för sin egen lektion
 • Få expert-feedback på användningen av den valda metoden och coachning från kollega
 • Få feedback från studenter (via Socrative)
 • Utvärdera och göra ändringar vid behov

 

Hattie, J. (2009) Visible Learning. Routledge
Petty, G.,  (2006) Evidence-Based Teaching. Nelson-Thornes
Ericsson K. A. (1993) The role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance.  Psychological Review Vol 100 No 3 pp363 – 406.
Hattie, J. (2003) Teachers Make a Difference, Australian Council for Educational Research Annual Conference
Joyce, B. & Showers, B. (2002) Student achievement through professional development. In B. Joyce & B. Showers (Eds.), Designing training and peer coaching: Our need for learning. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum.
Marzano, R.J. et al (2001)  Classroom Instruction that Works. ASCD, USA