Evidence-Based Learning at School

Lärande samtal

En metod som vi ofta använder tillsammans med våra elever, men även på våra möten, är “lärande samtal”. Denna metod hjälper oss att hålla fokus, ser till att allas röster blir hörda, alla får lika mycket utrymme, du får frågor utan att känna dig utmanad på ett negativt sätt.

Kommentarer från eleverna om metoden är:

“Strukturerad konversation hjälper mig att få min röst hörd.”

“Vi avbryter inte varandra”.

“Vi är mer effektiva.”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Att ta reda på de lärdomar som redan finns handlar till en del om att sätta ord till och medvetandegöra den så kallade tysta kunskapen. Förutom att ta vara på och kritiskt granska redan befintlig kunskap skapar man även ny kunskap på ett medvetet sätt. Den kritiskt kollegiala granskningen av tidigare lärdomar och tillförlitligheten i både tidigare och nyvunna lärdomar är avgörande för resultaten när man tillämpar lärdomarna i handling. Vid kritisk reflektion utgår man ifrån att gällande undervisningsmönster och pedagogiska ideal är ett av flera möjliga alternativ för att organisera lärande samt att dessa grundläggande mönster kan behöva förändras, beroende på vilka elever man möter eller vilken typ av kunskap man eftersträvar.

http://www.pbs.kau.se/Begrepp/Samtal/larande_samtal.htm

/Oyvind Eriksen

Tagged on:

Leave a Reply